Kodeks Etyki Agencji Marketingowej Digital Promotion

Usługi Internetowe
Digital Promotion
Agencja Marketingowa Digital Promotion

„Agencja marketingowa Digital Promotion została założona w styczniu 2020 roku w Irlandii, aby zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom łatwy dostęp do nowoczesnych usług marketingowych. Naszym priorytetem jest dostarczanie usług najwyższej jakości, oraz działanie w zgodzie ze wszystkimi normami społecznymi i etycznymi.

Niniejszy Kodeks Etyki zwraca szczególną uwagę na to, aby promocja i reklama nie wprowadzała klienta w błąd. Zdecydowanie odrzucamy nieetyczne i nieuczciwe sposoby prowadzenia kampanii reklamowych, oraz innych działań promocyjnych”.

Andrzej Rus
Założyciel Digital Promotion

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Kodeks Etyki, zwany dalej „Kodeksem”, zawiera zbiór zasad, jakimi powinni się kierować pracownicy, właściciele i współpracownicy firmy Digital Promotion.
 2. Zasady i wytyczne określone w kodeksie dotyczą również firm zewnętrznych, świadczących usługi na rzecz Digital Promotion.

Art. 2

 1. Bezpośrednią inspiracją i źródłem norm i zasad zawartych w niniejszym dokumencie są ogólnie przyjęte zasady etyki i współżycia społecznego.
 2. Kodeks nie stanowi norm zastępujących obowiązujące przepisy prawa, a jedynie określa dodatkowe ograniczenia, którymi powinni się kierować adresaci kodeksu.

Art. 3

 1. Ignorowanie zapisów kodeksu, przez pracowników, świadczących pracę na rzecz agencji, może skutkować uruchomieniem działań dyscyplinujących tych pracowników. W przypadku nagminnego łamania przez pracownika zasad kodeksu, nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem.
 2. Współpracownicy, oraz firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz firmy Digital Promotion, które nie zastosują się do zapisów kodeksu, zostaną upomniane i poinformowane o konieczności przestrzegania niniejszego kodeksu. W przypadku braku porozumienia w kwestii stosowania zasad kodeksu, dalsza współpraca zostanie zaniechana.

Definicje

Art. 4

Użyte w kodeksie wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Kodeks – Kodeks Etyki, który określa zasady działania, reguły i zalecenia, jakimi powinny kierować się w swojej pracy osoby zatrudnione w agencji, oraz firmy zewnętrzne współpracujące z agencją.
 2. Agencja – agencja marketingowa: Digital Promotion, zarejestrowana w irlandzkim rejestrze firm CRO, pod numerem 656896.
 3. Pracownicy firmy – osoby zatrudnione w firmie Digital Promotion, na podstawie umowy o pracę, lub na podstawie innej umowy cywilno-prawnej.
 4. Współpracownicy – osoby, lub firmy wykonujące różne czynności i zlecenia na rzecz agencji.
 5. Firmy zewnętrzne –przedsiębiorstwa i osoby świadczące usługi na rzecz agencji jako podwykonawcy.
 6. Reklama – przekaz zawierający informację lub wypowiedzi na temat produktów lub usług, emitowany, publikowany lub wygłaszany odpłatnie, lub za wynagrodzeniem w innej formie. Reklama ma na celu zwiększenie zbytu na dany produkt lub usługę, lub popularyzację określonej marki, lub firmy.
 7. Kampania reklamowa – zestaw skoordynowanych działań reklamowych, mających na celu wypromowanie określonej marki lub firmy, w celu zwiększenia zbytu na dany produkt lub usługę.

Podstawowe zasady działalności biznesowej

Art. 5

 1. Reklamy tworzone przez agencję, współpracowników i firmy zewnętrzne, nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, lub przekonania religijne.
 2. Materiały reklamowe nie mogą wprowadzać w błąd ich odbiorców, w szczególności w odniesieniu do właściwości produktów lub usług, warunków dostawy, rzeczywistej ceny, czy warunków gwarancji i ewentualnego zwrotu towaru.
 3. Reklama nie może odnosić się do osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, w tym również do osób publicznych, lub powszechnie znanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych.

Art. 6

 1. Kampanie reklamowe prowadzone przez agencję, współpracowników, lub firmy zewnętrzne, nie mogą być nastawione na dyskredytację, czy poniżenie konkurencji.
 2. Nie dozwolone jest stosowanie tak zwanego czarnego PR,  który ukazywałby inne podmioty gospodarcze, w niekorzystnym świetle.
 3. Kampania reklamowa nie może promować przemocy w żadnej postaci, nierówności społecznych, czy dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, płeć i przekonania religijne.
 4. Agencja nie stosuje działań, mających na celu obniżenie pozycji stron w wyszukiwarkach internetowych. Wszelkie czynności prowadzące do tak zwanego „depozycjonowania” konkurencji są zabronione.

Art. 7

 1. Kierownicy, pracownicy i współpracownicy agencji, powinni odnosić się do innych z należytym szacunkiem.
 2. W kontaktach z klientami, należy zachować cierpliwość i wyrozumiałość. Nie dopuszczalnie jest celowe wprowadzanie klienta w błąd, lub wykorzystywanie jego niewiedzy w celu osiągnięcia korzyści.
 3. W agencji powinna panować przyjazna atmosfera, a pracownicy powinni wspierać się nawzajem. Zaniedbywanie swoich obowiązków, lub częste przerzucanie ich na inne osoby jest niedopuszczalne.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Art. 8

 1. Przy wyborze współpracowników i podwykonawców,  należy kierować się zasadami niniejszego kodeksu.  Należy pamiętać, że negatywna opinia o współpracujących z nami podmiotach, może mieć niekorzystny wpływ na reputację naszej agencji.
 2. Osoby i firmy współpracujące z agencją powinny być traktowane uczciwie i na zasadach partnerskich. Nie dopuszczalne jest wykorzystywanie problemów, lub słabej pozycji negocjacyjnej kontrahenta, w celu uzyskania nadmiernych korzyści ze współpracy z nim.

Podsumowanie

Niniejszy Kodeks Etyki został stworzony w celu uściślenia procedur postępowania  w agencji marketingowej Digital Promotion. Sporządzony dokument jest wynikiem współpracy wszystkich członków naszego zespołu. Zasady postępowania opisane w kodeksie mają na nie tylko działanie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, ale także usprawnienie pracy w agencji. Poszczególne zapisy kodeksu powstały w celu napiętnowania niewłaściwych praktyk, stosowanych w branży marketingowej, oraz w odpowiedzi na prośby i sugestie naszych współpracowników i klientów.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz